Statsbudsjettet 2020

statsbudsjettet.jpg

7. oktober 2019 fremla Solberg-Regjeringen sitt forslag til Stats- og nasjonalbudsjett for 2020. Regjeringen har uttalt at de ønsker å benytte den gode perioden Norge er inne i til å skape nye jobber og arbeidsplasser i by så vel som bygd. Regjeringen prioriterer dessuten å benytte disse tidene til å iverksette tiltak som skal «bidra et til grønnere, mer moderne og tryggere Norge». Flere har uttalt at ettersom budsjettforslaget er fremlagt av en firepartiregjering er det ventet at det fremlagte budsjettforslaget langt på vei representerer det endelige statsbudsjettet for 2020.

I denne artikkelen har vi tatt sikte på å kommentere de forhold vi tror er mest relevante for våre forbindelser i næringslivet og er i så måte ikke en uttømmende gjennomgang av Regjeringens budsjettforslag.

 

Næringseiendom eiet ved indirekte eierskap
Det er foreslått en justering i dagens verdsettelses regler tilknyttet næringseiendom eiet gjennom indirekte eierskap. De nye reglene innebærer at dersom sikkerhetsventilen benyttes skal verdsettelsen av næringseiendom medregnes til 100 prosent av dokumenterbar omsetningsverdi direkte. Dagens regler innebærer 25 prosent verdsettelsesrabatt på formuesverdi av ikke-børsnoterte aksjer.

Verdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper
Det er foreslått å fjerne dagens regler om formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskap. I dag verdsettes aksjer i nystiftede selskaper til pålydende pluss overkurs. Med det nye forslaget skal aksjene verdsettes etter de ordinære verdsettelsesreglene som gjelder for ikke-børsnoterte selskaper ved utgangen av inntektsåret.

For selskaper som har vært gjenstand for gitte typer restrukturering, herunder omvendt mor-datterfusjon eller en forenklet fusjon er det foreslått at slike aksjer skal verdsettes den 1. januar i skattefastsettingsåret. Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret, altså året hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres.

På denne måten forsøker Regjeringen å unngå skattemotiverte tilpasninger hvor man tidligere har hatt mulighet for å redusere formuesskattegrunnlaget. Forslaget er foreslått å gjelde allerede fra 1. januar 2020, og vil således beramme restruktureringer og nystiftelser foretatt i 2019.

 

350-kronersgrensen foreslås opphevet
Det er foreslått å fjerne 350-kronersgrensen for vareimport. Dette foreslått erstattet av en forenklingsordning for innbetaling av merverdiavgift fra utenlandske selgere og e-andelsplattformer. Regjeringen foreslår et generelt toll- og særavgiftsfritak for forsendelser opp til 3 000 kroner.

SkatteFUNN ordningen – opptil flere endringer
Regjeringen foreslår i det fremlagte statsbudsjettet å øke støtten til forskning- og utviklingsinvesteringer (FoU-investeringer). Konkret ønsker Regjeringen blant annet å øke egenutført FoU fra 600 kroner til 700 kroner per time. Dessuten er det foreslått å en felles øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner både for egenutført og kjøpt FoU. Dagens ordning hvor fradragssats avgjøres ut ifra virksomhetsstørrelse er også foreslått endret.

 

Utvidelse av opsjonsordning for små oppstartsselskaper
Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning til å omfatte selskap som har maksimalt tolv i stedet for ti ansatte årsverk. Tilsvarende forslås maksimal opsjonsfordel per ansatt økt fra 500 000 kroner til 1million kroner. Med dette ønsker regjeringen å gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskaper å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner.   

Pendlerreiser med fly innenfor EØS
I dag foreligger det en øvre grense på kroner 97 000 som kan dekkes av arbeidsgiver for skattefrie pendlerreiser med fly innenfor EØS. Solberg-Regjeringen foreslår å fjerne foreslår å fjerne denne øvre beløpsgrensen, slik at det ikke lenger foreligger noen øvre grense for slike besøksreiser.

Per Edwin Engen.png
Per Edwin Engen

Avdelingsleder

Statsautorisert revisor

Sertifisert Digital revisor

Autorisert regnskapsfører