Statsbudsjettet 2021

Global-Temabilder_illustrasjoner-Statsbu

I statsbudsjettet for 2021 foreslås det blant annet mer gunstige verdsettelsesregler på arbeidende kapital samt gunstigere og enklere regler for behandlingen av naturalytelser både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Skatteendringer

Endringer i formueskatt

Forslagene til endring i formuesbeskatningen innebærer i hovedsak at det blir lavere formuesskatt på aksjer, andeler i selskaper med deltakerfastsetting og driftsmidler mv. og høyere formuesbeskatning på fritidsboliger og dyre primærboliger.

les mer

Foreslåtte skattesatser 2021

Skattesatsen på alminnelig inntekt holdes uendret, trinnskatten reduseres, mens frikortgrensen og det særskilte skattefradraget for pensjonister økes.

les mer

 

Naturalytelser

Grensen for skattefrie gaver økes fra 2000 til 5000 kroner i året samtidig som kravet om at gaver må gis som etter en generell ordning fjernes. Maksimal skattefri rabatt ved ansatte kjøp av aksjer til underkurs økes til 7500 kroner og det gis skattefritak for enkelte vaksiner.

les mer

Diverse skatteendringer

Det foreslås også en hel rekke andre endringer i beskatningen av virksomheter og personer i statsbudsjettet for 2021.

les mer

Endringer merverdiavgift

Regjeringen ønsker å oppheve mva-unntaket på alternativ behandling og innføre merverdiavgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet og som ikke finansieres helt eller delvis av det offentlige.

les mer

Utsatt tidfesting av merverdiavgift i byggenæringen

Regjeringen foreslår å endre reglene for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri. Dette vil endre tidfestingen av merverdiavgift.
Etter forslaget vil det bli anledning til å utsette utstedelsen av salgsdokument til arbeidet er fullført. Et unntak fra dette foreslås dersom entreprenøren mottar en delbetaling som samsvarer med arbeidets fremdrift. I slike tilfeller skal entreprenøren utstede salgsdokument for det mottatte beløpet.

Avviklingen av 350-kronersgrensen

Det tas sikte på å videreføre deklarasjonsfritaket for varer med verdi under 350 kroner inntil 1. juli 2021.

Foreslåtte avgiftssatser 2021

Foreslåtte avgiftssatser finnes på regjeringens nettsider

Diverse Forslag

Øker barnetrygd og engangsstønad

Det foreslås å øke barnetrygden med 3600 kroner i året for barn opp til fylte seks år. Økningens skal gjelde fra 1. september 2021. Engangsstønad ved fødsel og adopsjon foreslås økt fra 84 720 kroner til 90 300 kroner fra 1. januar 2021.

Obligatorisk tjenestepensjon – forenkler og bedrer kontrollen

Regjeringen foreslår en ordning der arbeidsgivers innrapporterte opplysninger om arbeidstakers inntekt og arbeidsforhold til Skatteetaten og NAV deles med pensjonsforetak. Skatteetaten kan gjennom a-ordningen få oversikt over arbeidsgivere som ikke rapporterer at de har pensjonsordning. Etaten vil tilrettelegge for å gjøre automatiske kontroller og få kontrollert et større antall arbeidsgivere.

les mer

Reduserer sukkeravgiften

Regjeringen foreslår å redusere avgiften på drikkevarer som enten har lavt sukkerinnhold eller kun er tilsatt kunstig søtstoff.

les mer

Permittering

Regjeringen foreslår å utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker i løpet av en 18-månedersperiode, med virkning fra 1. november 2020. Den foreslår også å innføre en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021.