Revisjon, Revisor, Revisorkontroll, årsoppgjør, utarbeidelse, kontrollhandlinger, attestasjonsoppdrag, starte firma, starte AS, starte selskap, konkurs, åpningsbalanser, selvangvielse, likningspapirer, rådgivning

Revisjon

Våre statsautoriserte revisorer og medarbeidere har høy faglig kompetanse og bred erfaring fra privat og offentlig virksomhet. Vi tilbyr samme faglige nivå og kompetanse som de store revisjonsselskapene, men samtidig tilbyr vi også en annen nærhet til kundene. Det er viktig for oss å kunne være en aktiv støttespiller for våre kunder på et høyt faglig nivå. Vi skal hjelpe våre kunder til å være i forkant av begivenhetene slik at de kan forholde seg offensivt til omverden.

Vårt mål er å være mest mulig tilgjengelig for alle våre kunder. Vi er store nok til å kunne møte utfordringene ved større oppdrag og kompliserte faglige problemstillinger. God service og nærhet til våre kunder er viktig for oss.

 

Våre revisjonstjenester
 • Lovbestemt revisjon 

 • Forenklet revisorkontroll av regnskap 

 • Årsoppgjør

 • Revisjon av deler av regnskap

 • Revisorutarbeidelse av regnskap

 • Avtalte kontrollhandlinger

 • Andre attestasjonsoppdrag 

 • Åpningsbalanser

 • Kvalitetssikring av beslutningsunderlag

 • Åpningsbalanser

 • Borevisjon

 • Selvangivelse

 • Øvrige likningspapirer

 • Årsregnskap

Alternative revisortjenester:

Forenklet revisorkontroll av regnskap
Når kan det være aktuelt?
 • Styret/eierne ønsker en kvalitetsikring av årsregnskapet men ikke revisjon

 • Bank, kunder, leverandører vil ha en uavhengig kontroll av regnskapet

Hva er det?
 • Uavhengig kvalitetskontroll av regnskapet

 • ikke så omfattende som en revisjon

Hva får du?
 • Uttalelse fra en uavhengig revisor om at det ikke er avdekket noe som gir grunn til å mene at årsregnskapet inneholder vesentlige feil

 • Redusert risiko for at eierne og ledelsen får ubehaglige overraskelser

 • Kvalifisert diskusjonspartner og en løpende relasjon som gjør at revisor kjenner selskapet godt

 • Enklere og billigere revisorbekreftelse ved behov

Revisorutarbeidelse av regnskap
Når kan det være aktuelt?

Styret/eierne eller banken krever at en revisor skal bistå med utarbeidelsen av årsregnskapet og avgi en uttalelse på utført arbeid

Hva er det?

Kvalifisert sammenstilling og utarbeidelse av årsregnskapet ved bruk av selskapets regnskapsgrunnlag

Hva får du?
 • Økt tillit til at regnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapslovens regler for kunder, leverandører, samarbeidspartnere og lånegivere

 • Diskusjonspartner ved vurderingen av rimeligheten i viktige regnskapsestimater og anvendelsen av forutsetningen av fortsatt drift.

 • Ryddighet i prosessen med utarbeidelse av pliktig regnskapsrapportering

Revisjon av deler av regnskapet
Når kan det være aktuelt?
 • Banken krever revisjon av vesentlige balanseposter, men ikke revisjon

 • Styret/eierne vil ha en sikkerhet for varelagerets eksistens og verdi.

 • Offentlige krav, f.eks mvakompensasjon, skattefunn eller andre tilskudd

Hva er det?

Revisjon av den aktuelle pregnskapspost eller prosjektregnskapet

Hva får du?
 • Uttalelse som konkluderer på at den delen av regnskapet som er revidert ikke inneholder vesentlige feil

 • Økt tillit hos lånegivere og andre samarbeidspartnere som har behov for informasjonen

 • Kvalifisert diskusjonspartner og en løpende relasjon som gjør at revisor kjenner selskapet godt.

Borevisjon
Unndragelser av midler - mer vanlig enn du tror?
Avtalte kontrollhandlinger
Når kan det være aktuelt?
 • Kjøper av selskap vil ha enkeltkontroller av grunnlag for finansiell informasjon og/ eller rutiner i oppkjøpskanidaten

 • Eierne eller ledelsen vil ha en kontroll av selskapets rutiner

 • Kontrollhandlinger for å motta offentlige tilskudd

Hva er det?

Kontrollhandlinger av revisjonsmessig art avtalt mellom partene

Hva får du?
 • Bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere mottatte opplysninger

 • En skriftlig rapport der revisor beskriver de utførte kontrollhandlinger og resultatene av disse

Bekjempelse av økonomisk kriminalitet i alle former er for tiden et satsningsområde for norske myndigheter - også i forbindelse med konkurser.
BDT Viken har lang erfaring i borevisjon. Med erfaring fra de fleste bransjer og har vi kompentase til å revidere de fleste typer bo.
BDT Viken kan også tilby begrenset gjennomgang på forespørsel fra bostyrer. Vi har etablert særskilt kompetanse til å vurdere straffbare forhold.

Når er det behov for borevisor?
- Fastsette insolvenstidspunkt.
- Finne årsaken(e) til konkursen.
- Mistanke om unndragelse av midler
- Omfattende virksomhet med kompliserte økonomiske forhold.
- Gjennomgang av transaksjoner siste 3 måneder
- Finne verdier som kan tilføres boet.

Etter endt arbeid forelegger BDT Viken en rapport. Vi ønsker å bistår som en diskusjonspartner for videre veivalg på grunnlag av rapporten. Vi kan bistå i forhandlinger.

Offentlige tilskuddsordninger
Nye og ubrukte muligheter?

Fra ide til realisasjon er en tornefull vei. BDT Viken kan bidra med veiledning, rettledning og praktisk tilretteleggelse av søknader til offentlige tilskuddsordninger. Du beskriver behovet og vi ser på finansieringsmulighetene

Utarbeidelse av budsjett og kapitalbehov vil ofte være en forutsetning og et nødvendig element i søknadsprosessen. Her har vi lang erfaring og tilgang til nødvendig verktøy. Vi deler gjerne vår verktøykasse med deg.