Rådgivning

Det stilles stadig større og mer kompliserte krav til næringslivet.

Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter og støttespiller for våre kunder.

 

Våre arbeidsoppgaver skal være mer enn bare lovpålagt revisjon og tradisjonell regnskapsføring. Vi hjelper din bedrift til å være i forkant av begivenhetene, slik at dere kan opptre mer offensivt og unngå ubehagelige situasjoner. Våre rådgivningstjenester leveres innenfor de regler som gjelder for uavhengighet.
 

Våre rådgivningstjenester
 • Selskapsetablering 

 • Fisjon & fusjon

 • Verdivurdering 

 • Skatt & avgift

 • Arv og generasjonsskifte

 • Utleie av personell

Registrering og endring av foretaksopplysninger

I dagens elektroniske verden er riktige foretaksopplysninger en forutsetning

for rask, effektiv og korrekt innrapportering til myndighetene.


BDT Viken hjelper deg med utarbeidelse av protokoller og endringsmeldinger til Foretaksregisteret i forbindelse med :

• Kapitalendringer
• Styreendringer
• Vedtektsendringer
• Avtaler mellom aksjonærer og selskap
• Opphør og sletting av selskap
• Omorganiseringer

Utarbeidelse av endringsmeldinger for
• Enkeltpersonforetak
• Stiftelser og andre organisasjonsformer

Verdsettelse av foretak

BDT Viken har lang erfaring innen verdivurdering av virksomheter. BDT Viken bruker inntjeningsbaserte- og egnekapitalbaserte modeller, avhengig av type virksomhet. Vi legger teoretiske og praktiske modeller til grunn for våre vurderinger.

BDT Viken har erfaring og kunnskap om hvilke innsatsfaktorer som er viktige å fokusere på ved verdsettelsen. Vi har tilgang til nødvendig verktøy for en rask og effektiv analyse.

Når er det behov for slike verdi-vurderinger?

 • Kjøp og salg av hele eller deler av virksomhet

 • Kjøp og salg av aksjer

 • Utløsning av minoritetsaksjonærer

 • Generasjonsskifte

 • Er egenkapitalkravet oppfylt

 • Ønsker å vite hva virksomheten er verdt.


BDT Viken utarbeider alltid en rapport og bistår som en diskusjonspartner for veivalg på grunnlag av denne.
Vi kan bistå i forhandlinger

Kvalitetssikring av beslutningsunderlag (Due Dilligence)

Daglig inngås det avtaler om virksomhetsoverdragelser av små og store virksomheter.

For kjøper og selger i en slik overdragelse er det viktig at transaksjonen baseres på korrekt og pålitelig informasjon. Selger har en omfattende opplysningsplikt og kjøper har en tilsvarende omfattende undersøkelsesplikt.

Intensjonsavtaler forutsetter at det foretas en gjennomgang av grunnlags-materialet og at funn i denne sammenheng vil danne grunnlag for sluttforhandlinger - i realiteten prisøkning eller prisreduksjon.

BDT Viken har lang og praktisk erfaring i å bistå med slik kvalitetssikring av beslutningsunderlag.
Vi har utviklet en verktøykasse for formålet og arbeider raskt og effektivt innenfor et team tilpasset den aktuelle situasjon. Etter endt arbeid utarbeides en rapport

Etablering av egen virksomhet

Å starte egen virksomhet er en komplisert og vanskelig beslutning. BDT Viken har erfaring og kompetansen til å gi praktisk veiledning og hjelp underveis. Vi kan bistå med uavhengige risiko- og lønnsomhetsvurdering av dine foretningsplaner. En slik analyse vil være en god investering.

Planleggingsfasen:
Når du har en ide og har gjort en nærmere markeds-undersøkelse kan vi sammen gå igjennom dine planer.

 

BDT Viken vil da kunne bistå innenfor følgende områder:

 • Valg av selskapsform

 • Hvilke myndigheter skal kontaktes og hvordan ?

 • Finansiering

 • Budsjettering

 • Regnskapsrutiner

 • Økonomistyring

 • Organisasjon og ansettelser

 • Og sist men ikke minst praktisk gjennomføring av etableringen


Etter etablering:
I tiden etter etableringen har de fleste nyetablerte behov for en diskusjonspartner samt faglig støtte vedrørende bedrifts-økonomiske vurderinger.

Enten man velger aksjeselskapsformen eller personlig selskap vil BDT Viken og våre dyktige medarbeidere være dine rådgivere.

Meddommer og sakkyndig vitne

​I forbindelse med økonomiske kriminalitets-saker, misligheter, bedragerier, korrupsjon og lignende. har det i de senere år vært en sterk økning i behov for fagkyndige meddommere i Ting- og Lagmannsretten,

Vi har kapasitet og kan tilby domstolene fagkyndige meddommere. Vår partner har gjennom de siste 10 årene opparbeidet seg kunnskap og erfaring som fagkyndig meddommer både fra Tingretten og Lagmannsretten.

I forbindelse med undersøkelse av økonomiske saker er det et voksende behov for sakkyndige vitner. Dette gjelder i forbindelse med økonomiske tvistesaker, økonomiske saker som skal behandles i rettsapparatet og lignende.

Under ledelse av ansvarlig revisor tilpasser vi kompetansesterke team til hvert enkelte oppdrag.