Presisering og oppdatering av tiltak fra myndighetene

Det har vært en del usikkerhet rundt de vedtatte tiltakene for å møte utbruddet av koronaviruset.

Vi har nå fått en avklaring på de fleste endringene.

 

Endringene gjelder:

  • Redusert arbeidsgiveravgift med 4 % for én termin

  • Lav sats MVA redusert fra 12 % til 8 % fra 20. mars til 31. oktober

  • Forskuddsskatt for personlige med forfall 15. mars utsettes til 1. mai

  • Forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april, utsettes til 1. september

  • Betalingsfrist for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai, utsettes til 15. august

  • Betalingsfrist for MVA som forfaller 14. april, utsettes til 10. juni

 

Vi har også fått nye regler og presiseringer når det gjelder koronarelatert sykefravær og egenmelding.

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær.

Nye regler gjelder fra 16. mars og gjelder også frilansere og selvstendig næringsdrivende. NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger.

Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger.

Økt sykefravær i denne situasjonen kan imidlertid få store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiverne og norsk næringsliv.

Arbeidsgivere har betalt de første 16 første dagene med sykefravær, deretter er sykelønn utbetalt fra folketrygden/NAV. Nå er arbeidsgiverperioden redusert til tre dager for korona-relatert sykefravær.

Disse reglene vil gjelde også for frilansere og selvstendig næringsdrivende,

slik at NAV utbetaler sykepenger allerede fra fjerde dag for disse gruppene også, mot tidligere fra dag 17.

Reglene gjelder fra og med mandag 16. mars. Arbeids- og sosialdepartementet følger opp Stortingets vedtak og arbeider nå med en refusjonsordning. Detaljene i denne ordningen er ikke klare, og departementet vil komme tilbake med nærmere retningslinjer så snart som mulig.

Ingen grunn til å si nei til egenmelding

NAV har i dag et krav om legeerklæring for å akseptere sykmelding. Når folketrygden/NAV nå går inn og betaler for korona-relatert sykefravær fra dag fire, vil det med det vanlige regelverket bety at egenmeldinger ikke kan brukes. Derfor får NAV i dag (20. mars) hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring.

Et viktig budskap til arbeidsgivere er derfor at kortere arbeidsgiverperiode ikke innskrenker dagens adgang til bruk av egenmelding.

 – I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvisning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring, sier statsråden. Ingen skal tape på å bruke egenmelding, verken arbeidsgivere eller arbeidstakere, legger han til.

Grunnen til at egenmeldinger er viktig nå er at fastlegene og legevaktlegene må bruke kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger.

Alle som sitter i karantene eller er syke uten behov for legehjelp er derfor oppfordret til å be arbeidsgiver akseptere egenmelding i hele den vanlige arbeidsgiverperioden.

Nye regler om foreldres rett til omsorgspenger

I Kongen i statsråd er det i dag forskriftsfestet flere endringer i regelverket, blant annet som oppfølging av Stortingets vedtak mandag 16. mars. Reglene trer i kraft straks og med virkning fra fredag 13. mars.

Foreldre får dobbelt så mange dager

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager».

Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19.

Arbeidsgiver forskutterer og krever refusjon fra NAV

Arbeidsgiver skal kun betale de tre første dagene med omsorgspenger. Arbeidsgiver forskutterer også øvrige dager med omsorgspenger, men kan kreve refusjon fra Arbeids- og velferdsetaten fra fjerde dag.

 

Mulig å overføre

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

 

Frilansere

Også frilansere og selvstendig næringsdrivende gis rett til tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager. Frilansere og selvstendig næringsdrivende får en kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover.