Corona - krisepakke fra det offentlige samt krav til regnskapsavleggelsen for 2019

Kjære kunde,

De fleste av oss har allerede merket de problemene som Coronaviruset har skapt. Virkningene har foreløpig ikke rammet oss med full kraft. Mange bedrifter vil få betydelige problemer for å håndtere «krisen». Som dere vet har Regjeringen gitt en betydelig støtte til næringslivet. Flere virkemidler forventes å komme de nærmeste dagene.

Pr. i dag er de viktigste tiltakene;

 

Permittering

Ved permittering sikres full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, staten dekker fra dag 3 til 20. 

Etter 20 dager innføres en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget

opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden.

 

Sykepenger

Redusert arbeidsgiverperiode for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til 3 dager.

Næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter

gjeldende regler.

 

Omsorgspenger

Praktisk ved stengte skoler og barnehager er at man dobler ordningen med omsorgspenger. Samtidig reduseres arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager. Det innføres en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere 

Får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.

 

Ekstraordinære tiltak for bedrifter og bransjer

  • Utsatt betaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.                                             

  • Utsatt betaling av 2. termin for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020. 

  • Utsatt betaling for arbeidsgiveravgiften for 2. termin som forfaller 15. mai.

  • Redusere lav momssats til 8 prosent. 

  • Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

 

Utsatte frister

Vi har også fått signaler om at fristen for innlevering av skattemelding for både selvstendig næringsdrivende og aksjeselskap vil bli utsatt, i første omgang, 1 måned.

 

Regnskapsavleggelsen for 2019

De økonomiske konsekvensene av Corona utbruddet er hendelser etter balansedagen for regnskapsåret 2019.

 

Utgangspunktet er at regnskapet skal reflektere forholdene på balansedagen. Det er et skille mellom hendelser før balansedagen som vedrører forholdene på balansedagen som skal reflekteres i regnskapet, og hendelser etter balansedagen som vedrører neste periode, og ikke skal ha regnskapsmessig konsekvenser pr. balansedagen.

Verdifall på eiendeler som skyldes Corona virus vil ikke medføre nedskrivning i årsregnskapet for 2019 med mindre foretaket ikke lenger har evne til fortsatt drift. Det er likevel krav til noteopplysninger for slike hendelser etter balansedagen, hvis det kan være av betydning for vurderinger og beslutninger som regnskapsbrukerne foretar basert på årsregnskapet. Bedrifter kan f.eks. erfare verdifall på fordringer pga. manglende betalingsevne, finansielle eiendeler som aksjer og obligasjoner, varelager eller kanselleringer i leveranser eller andre avtaler.

For enkelte bedrifter kan situasjonen få betydning for fortsatt drift. Dersom det er usikkerhet rundt fortsatt drift og fortsatt drift legges til grunn, kreves det opplysninger i note til årsregnskapet og evt. årsberetning.

Den spesielle situasjonen vi har kommet opp i krever spesiell aktsomhet i forbindelse med utbytteutdelingen. Aksjelovens § 3-4 jfr. § 8-1 fastslår at selskapet til enhver tid skal ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut ifra risikoen ved og omfanget av virksomheten i bedriften. Det kan være krevende å vurdere disse forholdene i den situasjon som er oppstått, og vi oppfordrer til forsiktighet i utbytteutdeling i år.

 

Samarbeid/kommunikasjon med oss

For å være lojale i forhold til myndighetenes anmodning om minst mulig fysisk kontakt vil vi i størst mulig grad benytte oss av telefon, mail, Teams og Skype. Dette må imidlertid ikke hindre dere i å ta kontakt med oss når dere har spørsmål. Mange av våre ansatte benytter hjemmekontor, men kontorene vil alltid være betjent slik at dere kan levere som normalt. 

 

Vi er sikre på at vi ved å være fleksible klarer å finne gode løsninger som kan fungere for begge parter.

  • Facebook Social Icon
58e91afdeb97430e81906504.png
VÅRE AVDELINGER

Administrasjon
Vestre Braarudgate 2
3181 Horten

Moss

Welhavensgate 2B

1530 MOSS

Horten

Vestre Braarudgate 2

3181 Horten

Oslo

Hoffsveien 15

0275 Oslo
 

Tønsberg

Rambergveien 3

3115 Tønsberg

Utland

Szczecin, ul.

Podgòrna 27/U1