cueres_scp-xjrbv_bbfg_XJrbv_BB4fg.jpg
Regjeringens forslag til kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter

Vi fikk i går rammen for kompensasjonsordning som regjeringen forslår og som vi bli fremlagt for godkjennelse i Stortinget 3. april og parallelt ESA. Den tekniske løsningen og forskrifter forventes å være klar 17. april.

Minimum tap av omsetning for å kunne motta kompensasjon

  • Bedrifter som er stengt ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik: Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent.

  • Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel har hatt en reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent.

  • I søknaden skal foretakene selv rapportere tall for omsetning den aktuelle måneden i 2020 og 2019. For nystartede virksomheter uten omsetning, eksempelvis i mars 2019, er det gjennomsnittet for januar og februar 2020 som skal rapporteres. I tillegg skal det rapporteres faste uunngåelige kostnader for søknadsmåneden.

 

Ordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai, og det må søkes særskilt for hver måned.

 

Rammer for utbetaling

  • Omsetningsfall på minst 30 % sammenlignet med samme måned året før (20 % i mars)

  • Beregnet kompensasjon under kr 5 000 per måned per juridisk person blir ikke utbetalt

  • Maksimal utbetaling per måned er 30 millioner per foretak. Kan bli høyere for store konsern.

Ordningen vil gjelde de fleste næringer og alle organisasjonsordninger, med noen unntak:

  • Finansnæringen

  • Strøm og vann/Olje og gass

  • Selskaper som er under andre støtteordninger/private barnehager/flyselskaper

  • Foretak uten ansatte og foretak under konkursbehandling

Følgende poster i næringsoppgaven anses som unngåelige, faste kostnader:

6300      Leie lokale

6340      Lys, varme

6395      Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.

6400      Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.

6700      Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.)

6995      Elektronisk kommunikasjon, porto mv.

7040      Forsikring og avgifter på transportmidler

7490      Kontingenter

7500      Forsikringspremie

               Netto rentekostnad

Kontroll med ordningen

I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen vil det blir utført kontroller i ettertid for å avdekke juks og svindel. Søkeren må også på et senere tidspunkt kunne dokumentere tallene og ha bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på at de oppgitte beløpene er riktige. Detaljene om disse kontrollene er foreløpig ikke kjent.

 

Det er fortsatt mange uklarheter i det fremlagte forslaget, og vi understreker at det også kan bli endringer når forslaget behandles i Stortinget i dag. Vi forsøker å holde dere løpende orientert.