God ferie!

«Ferie er å ha ingenting å gjøre, og hele dagen å gjøre det på», sies det. Enkel svogerforskning fra samtaler med kollegaer om deres ferieplaner tyder derimot på at virkeligheten er en helt annen.

Publisert: 29.05.2018

Uavhengig av om du har aktive eller passive planer for sommerferien, er det på sin plass med en liten påminnelse om noen av ferielovens mer eller mindre sentrale bestemmelser. Formålet med ferieloven er å sikre at arbeidstakere årlig får ferie og feriepenger. De fleste arbeidsgivere er flinke til å etterleve ferieloven og dens forpliktelser og majoriteten av arbeidsgivere vil derfor sjeldent oppleve tvister knyttet til ferieloven. For landets arbeidsrettsadvokater er det likevel et sikkert vårtegn at henvisningene til ferieloven stadig blir flere etter hvert som sommeren nærmer seg.

Ferieloven er ufravikelig

Ferieloven oppstiller en rekke rettigheter og plikter, og det klare utgangspunktet er at disse ikke kan fravikes til skade for arbeidstakeren. Et høyst reelt eksempel på dette er at arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kan avtale at feriepenger skal være inkludert i ordinær lønn. Selv om arbeidstakeren ved avtaleinngåelsen så seg tjent med ordningen, og kanskje til og med var initiativtakeren, vil arbeidsgiveren løpe en stor risiko ved å inngå en slik avtale. Den alminnelige oppfatningen i juridisk teori er nemlig at en ordning med løpende utbetaling av feriepenger inkludert i ordinær lønn anses å være til arbeidstakerens ugunst, og dermed i strid med ferieloven. En arbeidstaker som senere reiser sak om spørsmålet, vil derfor som hovedregel ha krav på å få utbetalt feriepenger om igjen, selv om det skulle innebære at hun/han i praksis får utbetalt feriepenger to ganger. Arbeidsgiver vil selvsagt oppleve dette som svært urimelig, men domstolene har vist seg å være nådeløse i slike spørsmål. Arbeidsgiver må finne seg i å betale.

Feriepenger ved opphør av arbeidsforhold

Hvis du av ulike grunner har sluttet i jobben, skal alle utestående feriepenger som hovedregel utbetales siste vanlige lønningsdag eller i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret. Det gjelder både feriepenger på grunnlag av arbeidsvederlag som er opptjent året før, samt feriepenger på grunnlag av de månedene du har arbeidet inneværende år. Regelen er begrunnet i praktiske hensyn, men for mange oppleves det likevel mer som et irritasjonsmoment. Når feriepengene skal utbetales i opptjeningsåret, må det nemlig foretas forskuddstrekk for skatt. På dette området har imidlertid skattemyndighetene vist velvilje, og de aksepterer at partene seg imellom avtaler et senere utbetalingstidspunkt for feriepenger opptjent i inneværende år, for eksempel til etter årsskiftet.

Ferie og feriepenger i ny jobb

Den alminnelige hovedregelen er at arbeidstakere har krav på 25 virkedager ferie. Ettersom loven opererer med seks virkedager i uken, betyr dette ferie i fire uker og én dag i løpet av et år. Dersom du begynner i ny jobb før 30. september, vil du ha rett til et fullt antall feriedager med fradrag for eventuelt avviklet ferie hos forrige arbeidsgiver samme år. Hvis du eksempelvis starter i ny jobb 1. september, og kun benyttet deg av 15 feriedager i din forrige jobb, vil du ha krav på å avvikle de gjenværende ti feriedagene hos din nye arbeidsgiver. Det innebærer med andre ord at retten til ferie er uavhengig av forutgående tjenestetid og opptjening av ferie. Til gjengjeld er derimot retten til feriepenger avhengig av opptjening året i forveien.

Arbeidstakers ferieavvikling – arbeidsgivers plikt

Det er arbeidsgivers plikt å påse at arbeidstaker tar ut sin ferie hvert år. Arbeidstaker kan på den annen side motsette seg å ta ut ferie i den grad lønnsbortfallet ikke dekkes av opptjente feriepenger.

Ikke oppnådd full opptjening

Særskilte regler gjelder for personer som ikke har oppnådd full opptjening av feriepenger i foregående år, for eksempel nyutdannede. Arbeidstakeren kan i slike tilfeller selvsagt avvikle ferie som alle andre, dvs. 25 virkedager, men arbeidstakeren har samtidig rett til å motsette seg avvikling av ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Retten til å motsette seg avvikling av ferie gjelder imidlertid ikke hvis bedriften innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling. I slike tilfeller kan alle arbeidstakere som berøres av stansen, pålegges å avvikle ferie.

Rett og plikt til å avvikle ferie

Dette har for øvrig også en side til det faktum at arbeidstaker ikke bare har en rett, men også plikt, til å avvikle årlig ferie. Hvis du på den annen side starter i ny jobb etter 30. september, vil du kun ha krav på seks virkedager ferie. Det forutsettes imidlertid at du kan påvise at du ikke avviklet full ferie da du var ansatt hos din forrige arbeidsgiver, og den nye arbeidsgiveren kan kreve fremlagt dokumentasjon for dette.

Ferie til overs

Som allerede nevnt, har arbeidstaker ikke bare rett, men også plikt, til å avvikle full ferie i løpet av et år, men det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at den enkelte avvikler ferien. Av ulike grunner kan det mot slutten av kalenderåret vise seg at du har feriedager til gode som ikke lar seg avvikle før årsskiftet. Tilsvarende kan det også tenkes at du et år har behov for flere feriedager enn du egentlig har rett på etter loven. Ferieloven søker å finne en praktisk løsning på slike utfordringer, ved å legge til rette for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om avvikling av hhv. forskuddsferie på inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager ferie til påfølgende år.

Ikke-avviklet ferie skal overføres

Arbeidstakeren behøver likevel ikke være redd for at eventuelle feriedager har gått tapt hvis de ikke har blitt avviklet inneværende år. Ferieloven slår nemlig fast at ferie som ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieåret. I tillegg kan arbeidstakeren kreve erstatning hvis arbeidsgiveren kan bebreides for at ferien ikke har blitt avviklet.

Ferieloven tillater ikke økonomisk kompensasjon

En særlig problemstilling er hvorvidt det er adgang til å kreve økonomisk kompensasjon for manglende avviklet ferie. Mange lar seg imidlertid overraske over at ferieloven ikke tillater at det inngås avtale om at manglende avviklet ferie skal kompenseres økonomisk. Lovgivers begrunnelse for dette er et ønske om å yte press på arbeidstaker for at også han eller hun skal bidra til at ferien faktisk avvikles i løpet av året.

Løsningen

Dersom vedkommende går rett over til ny jobb, vil man derimot kunne kreve utestående ferie hos denne. Til tross for at regelverket er klart, ser vi likevel ofte at dette spørsmålet er egnet til å vekke sterke følelser hos mange, særlig hvis det dukker opp i en forhandlingssituasjon etter en opprivende oppsigelsesprosess. Det kan da være verdt å minne om at det ikke er noe i veien for at partene blir enige om en økning av den økonomiske kompensasjonen for oppsigelsen, uten å relatere den til manglende avviklet ferie.

Kan skape forvirring

En situasjon som ofte dukker opp ved inngåelse av sluttavtaler i perioden tett opp til sommerferien, er at det allerede er avviklet ferie uten at det er foretatt tilsvarende lønnstrekk eller feriepengeutbetaling. Dette er som regel forårsaket av at arbeidsgiver, i tråd med egne lønnsrutiner, uten videre utbetaler feriepengene i en og samme utbetaling i juni eller juli og ellers utbetaler lønn, uavhengig av de konkrete tidspunktene arbeidstaker faktisk avvikler ferie. Dette kan lett skape forvirring når en slik sluttavtale skal inngås, ettersom vedkommende da tilsynelatende har avviklet ferie på arbeidsgivers regning, og det utløser gjerne behov for en form for begrenset etteroppgjør i forbindelse med avtaleinngåelsen.

kilde: https://revisorforeningen.no/andre-nyheter/god-ferie

gjengitt med tillatelse fra revisorforeningen