Den nye arveloven

Er du rigget for generasjonsskifte? Har du fått med deg at en ny arvelov står på trappene?

BDT Viken er stadig borte i ulike problemstillinger som kan tilkomme som ledd i generasjonsskifter.

Kanskje er nettopp regnskapsføreren eller revisoren din et naturlig sted å begynne generasjonsskiftereisen?

 

Skifteloven fra 1930 og arveloven fra 1972 ble erklært modent for revidering i 2011. I 2014 la arvelovsutvalget frem sin innstilling (NOU 2014:1) hvor det ble foreslått vesentlige endinger i eksisterende lovgivning. Når den nye arveloven nå er vedtatt, kan man oppsummere og si at reglene stort sett er status quo. Bakgrunnen for den nye loven var ønske om en arvelov med enkle, klare regler som tar hensyn til samfunnsutviklingen de siste førti årene.

 

Slektskapets arverett
I den nye arveloven finner vi fortsatt de tre kjente arvegangsklassene; barn, ektefelle og samboer. Det er imidlertid inntatt en justering i den nye lovens § 5 tredje ledd, som erstatter arveloven av 1972 § 2, tredje ledd.

Dersom arvelater dør før fylte 25 år (tidligere 18 år) og den ene forelderen er død, går halvparten av formuen til besteforeldrene på den døde forelderens side, dersom foreldrene ikke var gift eller samboende med hverandre når den første døde.

 

Barnas arverett, pliktdelsarven
To tredjedeler av arvelaters formue er pliktdelsarv for livsarvingene. I nåværende lovgivning er pliktdelsarven imidlertid aldri større enn en million kroner til hvert av barna. Den nye minstesummen etter ny lov er femten ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Folketrygdens grunnbeløp reguleres hvert år, dette skal sikre at pliktdelsarven nå øker i takt med prisutviklingen.

Ektefellens arverett
Ektefellens arverett forblir uendret i den nye arveloven.

Ektefellen vil fortsatt ha krav på en fjerdedel eller minimum 4G når arvelater etterlater seg livsarvinger. Når avdøde etterlater seg arvinger i andre arvegangsklasse vil ektefellen ha krav på halve formuen eller minimum 6G. Dersom arvelaters nærmeste arving befinner seg i tredje arvegangsklasse, vil ektefellen arve alt.

 

Samboers arverett
Av arvelovsutvalget ble det foreslått å likestille visse samboere med ektefeller arverettslig. I den nye loven er ikke dette forslaget tatt til etterretning, og samboers arverett forblir uendret.

Samboere uten felles barn får ingenting dersom den andre dør. Samboer som har, har hatt eller venter fellesbarn, har arverett etter hverandre. Arven utgjør 4G, men kan både utvides og begrenses ved testament.  Alle øvrige samboere må skrive testament dersom de ønsker å gjøre hverandre til arvinger.

 

Andre relevante justeringer
Det foreligger kun minimale justeringer hva gjelder dagens ordninger vedrørende uskiftet bo. Den nye loven opphever det absolutte forbudet mot å gi bort fast eiendom (sml. Arveloven § 19). Etter de nye reglene gjøres det ikke skille mellom fast eiendom og andre gaver. Det vesentlige her er at man ikke kan gi bort gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet.

Dagens arvelov stiller opptil flere formkrav til testamentet. Ett av disse har vært at testamentet skal bevitnes av to vitner som samtidig måtte overvære signeringen av testamentet. De nye reglene stiller ikke lenger krav til at vitnene samtidig må være til stede for at testamentet skal være gyldig.

Det er oss ikke bekjent at testamentet per nå kan signeres ved elektronisk signatur. Det forventes imidlertid at det vil tilkomme en åpning for justering av lovverket tilknyttet dette.

 

Overgangsregler og ikrafttredelser
Den nye loven skal som hovedregel gjelde for dødsfall som finner sted etter lovens ikrafttredelse. Per 02.07.2019 er det ikke avklart på hvilket tidspunkt den nye loven trer i kraft. Forventet tidspunkt for ikrafttredelse er 1.1.2021. Det er i hovedsak dødstidspunktet som avgjør om det er de nye eller gamle reglene som gjelder for arven. Det vil være egne regler for pliktdelsarven som innebærer at den nye minstearven på 15G først vil få virkning ett år etter lovens ikrafttredelse overfor testamenter som ble opprettet før den nye arveloven trer i kraft.

Per Edwin Engen.png
Per Edwin Engen

Avdelingsleder

Statsautorisert revisor

Sertifisert Digital revisor

Autorisert regnskapsfører