Brexit, - hvilken betydning kan dette få for norske næringsdrivende?

Mye står på spill i forbindelse med Storbritannias exit fra den Europeiske Union (EU). Vi har her samlet noen mulige konsekvenser og problemstillinger vi mener det kan være viktig å være oppmerksomme på i forbindelse med de pågående Brexit-forhandlingene.  

Utmeldingsdatoen 30. mars 2019 nærmer seg med stormskritt. Storbritannias forhandlingsposisjon svekkes i takt med at tiden er i ferd med å løpe ut, og det kan ikke lenger utelukkes at vi blir vitne til et såkalt Hard-Brexit. Hard-exit innebærer en fratreden av Storbritannia hvor det ikke foreligger en konkretisert avtale. Norske virksomheter som har en direkte relasjon til Storbritannia bør nå begynne å vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes for å begrense utslagene av en eventuell Brexit. I denne artikkelen ser vi nærmere på noen forhold vi tror kan være relevante for våre kunder:

  • Britisk selskapsledelse i norske selskaper

  • Skatteloven § 2-38, fritaksmetoden

  • Storbritannia som handelspartner

Britisk selskapsledelse i norske aksjeselskaper

Norsk aksjelovgivning stiller krav til at minst halvparten av selskapets styre, og eventuelt daglig leder, er bosatt i Norge eller annen stat inngående i EØS. For personer bosatt i Norge er det ikke statsborgerskapet som er avgjørende, men hvor de er bosatt. Tilsvarende gjelder for norske statsborgere bosatt utenfor EØS, hvor en norsk statsborger som ikke er bosatt i hverken Norge eller et EØS-land vil bli vurdert som et ikke-norsk styremedlem.

Britiske statsborgere bosatt utenfor Norge kunne tidligere inneha rollen som daglig leder eller fylle rollen som styremedlemmer i norske selskaper da de var bosatt i et EØS-land. Etter utmeldingsdatoen, 30. mars, vil dette ikke lenger kunne gjøres gjeldende og dermed må selskapene dette gjelder foreta endringer i styreposisjoner.


I ytterste konsekvens kan manglende endring av styreposisjoner medføre tvangsoppløsning av selskapet, da selskapet ikke lenger følger aksjelovens krav til ledelse etter lovens kapittel 6.

 

 

Aksjer i britiske selskaper

Skattelovens § 2-38, fritaksmetoden, fritar gevinster ved realisasjon av aksjer og andeler samt utbytter fra beskatning i Norge under gitte forutsetninger. Eierskap i aksjer og andeler i Storbritannia har tidligere vært omfattet av fritaksmetoden, men dersom Storbritannia trer ut av EU i mars vil ikke nødvendigvis dette lenger være tilfellet. Det må nå konkret gjøres en vurdering av eierskapsandel, hvor eierskap på mer enn 10 % over en 2 års periode fortsatt vil kvalifisere til fritak for beskatning på samme måte som tidligere. Fritaksmetoden vil ikke lenger kunne gjøres gjeldende ved eierskap på under 10%.

Det er ikke utenkelig at det tilkommer overgangsregler eller nye regler som sørger for at fritaksmetoden fortsatt kommer til anvendelse. Dersom overgangsregler ikke tilkommer kan det være fornuftig å avvente realisasjon av aksjer med tap inntil Brexit er et faktum, hvor det deretter kan kreves skattemessig fradrag for tapet på aksjene.

Norske selskaper som har eierandeler i britiske selskaper med eierandel på under 10 % bør vurdere å realisere sine gevinster før utmeldingsdatoen 30. mars. Disse gevinstene vil da være omfattet av fritaksmetoden.

 

Storbritannia som handelspartner

Det er usikkerhet tilknyttet eksport og import til og fra Storbritannia som følge av Brexit. Det er ikke utelukket at eksportprisene vil øke etter utmeldingsdatoen, og det kan derfor være fornuftig å vurdere å øke varelageret med varer importert fra Storbritannia til norske virksomheter. Tilsvarende kan det for norske eksportbedrifter være fornuftig å forsøke å øke sine vareleveranser til Storbritannia før 30.mars dersom man har en likviditetssituasjon i selskapet som tillater dette.

Per Edwin Engen.png
Per Edwin Engen

Avdelingsleder

Statsautorisert revisor

Sertifisert Digital revisor

Autorisert regnskapsfører